رمان زندگی اسرارآمیز سایمون

رمان زندگی اسرارآمیز سایمون

رمان زندگی اسرارآمیز سایمون

رمان زندگی اسرارآمیز سایمون

رمان زندگی اسرارآمیز سایمون سرگذشت پسر بچه ای است که به خاطر تفاوت هایش با سایر افراد خانواده، سال ها تنها در اتاق زیر شیروانی خانه شان زندگی می کند. با گذشت زمان زندگی برای او مفهوم خاصی پیدا می کند. به گونه ای که به مرور پی به اسراری می برد که زندگی او را به طرزی عجیب تغییر می دهد. او دیگر یک انسان عادی نیست و این شروع زندگی عجیب و اسرار آمیز سایمون است.